Televizní a satelitní technika Audio-Videotechnika - Elektroinstalace, montáže a opravy

Obchodní podmínky

Muller Electronic Centrum,Bezručova 40,51101 Turnov IČ:14841258 DIČ:CZ6505202209 Registrované u ŽÚ Semily čj.:108343/96 a ŽÚ Turnov čj.:305119/99 Korespondenční adresa pro doručování zásilek,zboží,písemností,reklamací a dalších dokumentů je Muller Electronic Centrum,Bezručova 40,51101 Turnov

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky firmy Muller Electronic Centrum(dále jen prodávající)upravují v souladu s ustanovením §1751odst.1 zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku,vzájemná práva a povinnosti smluvních stranvzniklé v souvislosti,nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy,kdy kupující je právnickou osobou, či osobou,jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.Uzavření kupní smlouvy

2.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží,ato včetně uvedení ceny zboží a ceny dopravy.Uvedené ceny zboží a dopravy jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají v platnosti,po dobu zobrazování ve webovém obchodu

2.2.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace O :

objednávaném zboží(objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového obchodu)

způsobu úhrady kupní ceny za zboží a dopravu,údaje o požadovaném způsobu doručení

další údaje o nákladech spojených s dodáním zboží(balné atd.)dále společně jen jako objednávka

2.3.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje,které do objednávky vložils možností opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku"

2.4.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky,jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.5.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

3.Cena zboží a platební podmínky

3.1.

Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou platné pro elektronické objednávky po dobu zveřejnění v internetovém obchodu,do doby zveřejnění nové cenové nabídky.Ceny jsou konečné,včetně DPH a PHE,které musí kupující uhradit pro získání zboží.Zboží a případné náklady s dodáním zboží,dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

Platba předem - bankovním převodem,zboží bude odesláno kupujícímu po připsání finanční úhrady za zboží na účet prodávajícího - po předchozí dohodě

Dobírka - zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím DPD nebo Českou poštou.Kupující zaplatí dobírku hotově při převzetí zásilky.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladema zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží(dobírka atd.)

4.Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.Jestliže je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží,nebo dodání několika částí,běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího,včetně elektronické pošty prodávajícího.

4.2

V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší.Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti dnů po odstoupení od smlouvy.Odstoupí li kupující od kupní smlouvy,nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.Prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu do čtrnácti dnů po odstoupení od kupní smlouvy.Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující zboží vrátí.Kupující má kromě ceny zboží,nárok na vrácení nákladů souvisejících s dopravou,které prodávajicímu uhradil.

4.3.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.Přeprava a dodání zboží

5.1.

Položky,které jsou skladem expedujeme ihned.Ostatní zboží expedujeme dle možností našich dodavatelů.V případě dopravy Českou poštou nebo DPD,i telefonní číslo,které je nutné.

5.2.

Účtujeme skutečné náklady podle hmotnosti,rozměru a pojištění zásilky.

5.3.

V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně,nebo jiným způsobem,než bylo uvedeno v objednávce,je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním,případně jiným způsobem doručení.

5.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakéhokoliv poškození neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání poškození,nebo vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.

Při nákupu nad 3000,-Kč je doprava zdarma

6.Práva z vadného plnění

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy,zejména §1914až1925,§2099až2117,§2161až2174 občanského zákoníku.

6.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu,že zboží při převzetí nemá vady.Zejména:

Zboží má vlastnosti,které prodávající,nebo výrobce popsal,nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží

Zboží se hodí k účelu,který pro jeho použití prodávající uvádí,nebo ke kterému se obvykle používá

Zboží odpovídá jakostí a provedením inzerovanému vzorku

Zboží je v odpovídajícím množství,nebo hmotnosti

Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

6.3.

Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,pro kterou byla nižší cena ujednána,na opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým používáním,u použitého zboží na vadu opotřebení,kterou zboží mělo při převzetí kupujícím

6.4.

Projeví li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,má se za to že zboží bylo vadné již při převzetí

6.5.

Práva z vadného plnění uplatŇuje kupující u prodávajicího na adrese jeho provozovny v místě podnikání

Muller Electronic Centrum,Bezručova 40,51101 Turnov,tel.481324571 ,mail.mec@cbox.cz

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje,kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží

Uznána nebude reklamace zboží,u něhož došlo k vadám nebo poškození následkem nesprávného užívání

6.6.

Zákonem daná záruční lhůta je 24 měsíců

7.Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího,který je fyzickou osobou,je poskytována zákonem č.101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů:jméno,příjmení,adresa bydliště,IČO,DIČ,telefonní číslo,adresa elektronické pošty

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím,a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí,že je povinen své osobní údaje zadané při objednávce provedené v internetovém obchodě,uvádět správně a pravdivě.

8.Závěrečná ustanovení

8.1.

Je li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné,nebo neúčinné,nebo se takovým stane,namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,jehož smysl neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení,není dotknutá platnost ostatních ustanovení.Změny a doplňky kupní smlouvy a obchodních podmínek vyžadují písemnou smlouvu.

8.2.

Kupní smlouva ,včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

8.3.

Kontaktní údaje prodávajicího:Muller Electronic Centrum,Bezručova 40,51101 Turnov,tel.481324571,mail.mec@cbox.cz

V Turnově dne 15.1.2015